Niemieckie czasowniki modalne w Perfekt

Niemieckie czasowniki modalne w Perfekt - czasnaniemiecki.pl

Niemieckie czasowniki modalne w Perfekt mogą mieć dwie formy. Forma czasownika zależna jest od tego, czy czasownik modalny w zdaniu występuje jako czasownik główny czy posiłkowy.

Czas przeszły Perfekt z czasownikami modalnym tworzymy z czasownikiem posiłkowym haben oraz Partizip II.

Jeżeli natomiast czasownik modalny w zdaniu występuje jako czasownik posiłkowy, wówczas w czasie przeszłym Perfekt są dwa bezokoliczniki na końcu zdania.

Niezależnie od roli czasownika modalnego w zdaniu, czasownikiem posiłkowym jest zawsze czasownik haben.

Zdania podrzędnie złożone z czasownikami modalnymi w czasie przeszłym Perfekt mają nietypową konstrukcję. Czasownik posiłkowy znajduje się w nich przed czasownikiem głównym.

Nauka tworzenia zdań z niemieckimi czasownikami modalnymi w Perfekt jest szczególnie ważna w dalszej nauce języka niemieckiego, a mianowicie nauce trybu przypuszczającego Konjunktiv II oraz mowy zależnej.

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis tworzenia obu form oraz zdania przykładowe z każdym czasownikiem.

Niemieckie czasowniki modalne w Perfekt – TWORZENIE

Co to znaczy, że czasownik modalny występuje w zdaniu jako czasownik główny?

Czasownik główny występuje w zdaniu samodzielnie w czasie teraźniejszym.

PRZYKŁADY ZDAŃ Z CZASOWNIKIEM MODALNYM JAKO CZASOWNIKIEM GŁÓWNYM:

Czasownik modalny w czasie teraźniejszym:

Ich will ein Eis. – Chcę loda.

Ich mag Sport. – Lubię sport.

Ich kann das nicht. – Nie umiem tego.

Ich darf das. – Wolno mi.

Ich muss mal. – Muszę (iść do toalety)

Czasownik sollen nie występuje w formie czasownika głównego w zdaniu. Ma on jedynie funkcję czasownika posiłkowego w języku niemieckim.

Niemieckie czasowniki modalne w Perfekt

CZASOWNIK MODALNY JAKO CZASOWNIK GŁÓWNY – PERFEKT

W przypadku czasowników modalnych jako czasowników głównych w zdaniu tworzymy czas przeszły Perfekt z haben.

Niemieckie czasowniki modalne należą do grupy czasowników mieszanych.

Dlatego też tworzą czas przeszły Perfekt trochę jak czasowniki regularne, a trochę jak czasowniki mocne. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, forma mieszana.

Może Cię również zainteresować.

Czas przeszły Perfekt - czasnaniemiecki.pl

Partizip II czasowników modalnych występuje zawsze z końcówką t. Natomiast temat czasownika zmienia się. Wyjątkiem jest czasownik wollen.

Czasownik modalny sollen nie tworzy formy imiesłowu czasu przeszłego Perfekt. Nie występuje on bowiem jak czasownik główny w zdaniu.

ZDANIA Z CZASOWNIKIEM MODALNYM W CZASIE PRZESZŁYM PERFEKT:

Ich habe ein Eis gewollt. – Chciałam loda.

Du hast Sport gemocht. – Lubiłam sport.

Sie hat das nicht gekonnt. – Nie umiała tego.

Wir haben das gedurft. – Wolno nam było.

Sie haben mal gemusst. – Musieli. (iść do toalety)

Niemieckie czasowniki modalne w Perfekt - czasnaniemiecki.pl - Partizip II
Niemieckie czasowniki modalne w Perfekt – czasnaniemiecki.pl – Partizip II

CZASOWNIK MODALNY JAKO CZASOWNIK POSIŁKOWY – PERFEKT

Czasowniki modalne tworzą czas przeszły Perfekt zawsze z czasownikiem posiłkowym haben.

Czasownik modalny może być czasownikiem głównym lub posiłkowym. Jako czasownik posiłkowy występuje on z innym czasownikiem, który znajduje się w bezokoliczniku na końcu zdania.

Jeżeli w zdaniu czasownik modalny jest czasownikiem posiłkowym, wówczas w czasie przeszłym Perfekt znajduje się na końcu zdania. Na końcu zdania występuje w formie bezokolicznika.

Na końcu zdania w czasie przeszłym Perfekt z czasownikami modalnymi znajdują się więc dwa bezokoliczniki. Bezokolicznik czasownika głównego oraz bezokolicznik czasownika modalnego.

PRZYKŁADY ZDAŃ Z CZASOWNIKAMI MODALNYM W CZASIE PRZESZŁYM PERFEKT.

Ich habe Zitronen essen wollen. – Chciałam zjeść cytryny.

Du hast länger aufbleiben dürfen. – Mogłeś późno iść spać.

Sie hat in Deutschland studieren können. – Mogła studiować w Niemczech.

Wir haben uns auf die Prüfungen vorbereiten müssen. – Musieliśmy się przygotowywać do egzaminów.

Ihr habt nach Dresden fahren sollen. – Mieliście jechać do Drezna.

  • Ich habe fahren dürfen. – Mogłam pojechać.
  • Du hast schwimmen können. – Umiałeś pływać
  • Sie hat arbeiten müssen. – Musiała pracować.
  • Wir haben warten sollen. – Mieliśmy poczekać.
  • Ihr habt schlafen wollen. – Chcieliście spać.

Jak widzisz w powyższych zdaniach na końcu znajdują się dwa bezokoliczniki. Czasowniki fahren, schwimmen, arbeiten, warten, schlafen to czasowniki główne w bezokoliczniku.

Natomiast dürfen, können, müssen, sollen, wollen to czasowniki modalne w bezokoliczniku. Znajdują się za czasownikiem głównym na samym końcu zdania.

Czas przeszły Perfekt z czasownikami modalnymi różni się więc od zdań, w których nie pojawiają się czasowniki modalne. Nie ma w zdaniach z czasownikami modalnymi Partizip II, czyli imiesłowu czasu przeszłego.

Tworzenie czasu przeszłego Perfekt z czasownikami modalnymi jest więc bardzo proste. Odmieniasz tylko czasownik posiłkowy haben i dodajesz na końcu dwa bezokoliczniki. Musisz przy tym jednak pamiętać, że czasownik modalny znajduje się na końcu zdania.

Niemieckie czasowniki modalne w Perfekt – Czasownik mögen

Jak widzisz na powyższych slajdach, nie ma wśród czasowników modalnych czasownika mögen. Jest to szczególny przypadek.

Poniżej znajdziesz wyjaśnienie, dlaczego jest taki wyjątkowy.

Czasownik mögen w czasie przeszłym Perfekt

Czasownik modalny mögen nie występuje w czasie przeszłym Perfekt jako czasownik posiłkowy.

Formalnie zdanie Ich habe Zitronen essen mögen (Lubiłam jeść cytryny) jest poprawne pod względem gramatycznym. Jednak Niemcy nie używają tej formy.

W przypadku czasownika mögen, jeżeli już koniecznie musieliby użyć czasu przeszłego Perfekt, powiedzieliby raczej:

Ich habe es gemocht, Zitronen zu essen. – Lubiłam jeść cytryny.

Jednak nawet takie zdanie brzmi nietypowo i sztucznie.

Czasownika modalnego mögen bardzo rzadko używamy jako czasownika posiłkowego.

Wszystkie czasowniki modalne najczęściej występują w czasie przeszłym Präteritum.

Może Cię również zainteresować.

Czasownik modalny mögen - czasnaniemiecki.pl

Jeżeli chcesz powiedzieć po niemiecku, że coś lubisz robić, dodaj gern do czasownika głównego.

Ich habe als Kind Zitronen gern gegessen. – W dzieciństwie lubiłam jeść cytryny.

Forma möchte w czasie przeszłym Perfekt

Czasownik mögen w formie Konjunktiv II jako möchte (chciałabym) również nie występuje w czasie przeszłym Perfekt. W tym znaczeniu zastępuje go czasownik wollen.

ZDANIE W CZASIE TERAŹNIEJSZYM:

Ich möchte nach Paris fahren. – Chciałabym pojechać do Paryża.

ZDANIE W CZASIE PRZESZŁYM PERFEKT:

Ich habe nach Paris fahren wollen. – Chciałam pojechać do Paryża.

Niemieckie czasowniki modalne w Perfekt – Zdania podrzędnie złożone

Zdania podrzędnie złożone z czasownikami modalnymi w czasie przeszłym Perfekt mają dość nietypową konstrukcję.

Jest ona nietypowa, ponieważ czasownik posiłkowy w zdaniach podrzędnie złożonych znajduje się przed dwoma bezokolicznikami.

Er hat gesagt, dass er schon seit langem nach Paris hat fahren wollen. – Powiedział, że już dawno chciał pojechać do Paryża.

Ich habe geschlafen, weil ich mich nach der Arbeit habe erholen müssen. – Spałam, ponieważ musiałam odpocząć po pracy.

Wir haben Anna besucht, weil wir zu ihr haben fahren dürfen. – Odwiedziliśmy Annę, ponieważ mogliśmy do niej pojechać.

Sie haben die Nachricht nicht verstanden, weil sie ihre Schrift nicht haben lesen können. – Nie zrozumieli tej wiadomości, ponieważ nie mogli odczytać jej pisma.

Jak widzisz w powyższych zdaniach, odmieniony czasownik posiłkowy haben znajduje się na trzecim miejscu od końca, przed bezokolicznikami.

Nie jest to łatwa forma, jednak jej znajomość jest bardzo ważna. Szczególnie w kolejnym etapie nauki języka niemieckiego, czyli nauki trybu przypuszczającego Konjunktiv II oraz mowy zależnej.

Może Cię również zainteresować.

Konjunktiv II z czasownikami modalnymi - czasnaniemiecki.pl

Jak zapamiętać ten nietypowy szyk w zdaniach podrzędnie złożonych z czasownikami modalnymi?

Pierwszy krok nauki tej nowej formy masz już za sobą. A mianowicie, wiesz, że taka forma istnieje w języku niemieckim i jest poprawna.

Kolejnym ważnym krokiem jest czytanie artykułów prasowych oraz książek po niemiecku. Szczególnie literatury, ponieważ w niej najczęściej znajdziesz zdania w czasie Perfekt z czasownikami modalnymi.

Widząc tą nietypową konstrukcję w tekście łatwiej ją zapamiętasz.

Warto czytać na głos zdania podrzędnie złożone, w których występują niemieckie czasowniki modalne w Perfekt. Zaangażujesz wówczas kolejny zmysł, zmysł słuchu. A jak wiesz, im więcej zmysłów angażujesz w czasie nauki, tym szybciej się uczysz.

ZDANIA PODRZĘDNIE ZŁOŻONE Z CZASOWNIKIEM MODALNYM W CZASIE PRZESZŁYM PERFEKT:

Er war auch stolz darauf, dass er sich einen Mercedes hat leisten können (…) [”Mutterseele” Gabriele Kögl]

Dadurch, dass ich nicht gebremst habe, als ich eingelenkt habe, ist das Auto nicht gerutscht und hat die Kurve, die es hat fahren sollen, einwandfrei gemeistert. (…) [”Ich bin kein Tourist!: Erlebnisse während einer Tramptour durch Nordafrika“ Thomas Manecke

Wir haben das nicht unbedingt gewollt, aber wer bei der Religion war, der hat gehen müssen. (…) [”Kindheit in alter Zeit” Wolfgang Fath]

Jak widzisz większość cytatów pochodzi z książek, ponieważ jest to forma, która jest rzadko używana. Występuje najczęściej w języku pisanym. Różni się on od języka niemieckiego, który możesz usłyszeć w dialogach.

Zazwyczaj niemieckie czasowniki modalne usłyszysz w czasie przeszłym Präteritum.

Ich konnte mir einen Mercedes leisten. – Było mnie stać na mercedesa.

Ich musste zur Arbeit gehen. – Musiałam iść do pracy.

Znajomość tej formy jest jednak niezbędna do tworzenia zdań w Konjunktiv II w czasie przeszłym, czyli Konjunktiv Plusquamperfekt.

W trybie przypuszczającym Konjunktiv Plusquamperfekt często spotkasz się ze zdaniami w czasie przeszłym z czasownikami modalnymi. W takich zdaniach zmieniony będzie tylko czasownik posiłkowy z habe na hätte w odpowiedniej formie.

Niemieckie czasowniki modalne w Perfekt musisz ponadto znać, jeżeli chcesz poprawnie nauczyć się MOWY ZALEŻNEJ.

Może Cie również zainteresować.

Mowa zależna i Konjunktiv II - czasnaniemiecki.pl

Warto więc poćwiczyć tworzenie zdań podrzędnie złożonych z niemieckimi czasownikami modalnymi w czasie przeszłym Perfekt.

Ćwiczenia znajdziesz w kolejnych wpisach na stronie www.czasnaniemiecki.pl

Zapraszam do czytania i życzę wytrwałości w nauce języka niemieckiego.

Pozdrawiam

Dorota

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*