Stopniowanie przysłówków niemieckich

Stopniowanie przysłówków niemieckich - czasnaniemiecki.pl
Stopniowanie przysłówków niemieckich – czasnaniemiecki.pl

Stopniowanie przysłówków niemieckich – Steigerung der Adverbien – to wpis, w którym znajdziesz kilka pomysłów na postanowienia noworoczne (Neujahrsvorsätze) oraz poznasz stopniowanie przysłówków.

SPIS TREŚCI

Stopniowanie przysłówków niemieckich – PRZYKŁADY

Postanowienia noworoczne (Neujahrsvorsätze) w poniższych przykładach to nie tylko idealny sposób na rozpoczęcie Nowego Roku, lecz również na poznanie odmiany przysłówków niemieckich w stopniu wyższym.

Neujahrsvorsätze

1. Gesünder ernähren – Zdrowiej się odżywiać

2. Öfter Sport treiben – Częściej uprawiać sport

3. Positiver denken – Myśleć pozytywniej

4. Häufiger lächeln – Częściej się uśmiechać

5. Früher aufstehen – Wcześniej wstawać

6. Weniger ausgeben – Mniej wydawać

7. Mehr sparen – Więcej oszczędzać

Jak widzisz w powyższych zdaniach wszystkie przysłówki w stopniu wyższym określają czasownik. Dodatkowo każdy z nich, z wyjątkiem mehr zakończony jest na “-er“. Są to dwie podstawowe zasady stopniowania przysłówków w języku niemieckim.

Z pewnością znasz czasownik sich ernähren. Jest to czasownik zwrotny, który połączony jest z zaimkiem zwrotnym sich odmienianym przez osoby. Nie można go pominąć w zdaniu. Natomiast w tytułach książek, artykułów, hasłach reklamowych jest to możliwe.

Stopniowanie przysłówków niemieckich – NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

Każdy przysłówek może określać czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek, natomiast stopniujemy tylko przysłówki odprzymiotnikowe, które odpowiadają na pytanie Wie? (Jak?). Mają one identyczną formę jak przymiotnik w nieodmienionej formie.

Przykłady przysłówków odprzymiotnikowych:

 • gut – dobrze
 • gesund – zdrowo
 • positiv – pozytywnie
 • teuer – drogo

Wyróżniamy trzy stopnie przysłówków:

 1. Równy (der Positiv)
 2. Wyższy (der Komparativ)
 3. Najwyższy (der Superlativ)

Stopniowanie przysłówków niemieckich – Stopień wyższy (der Komparativ)

Stopień wyższy przysłówków niemieckich tworzymy dodając końcówkę -er do stopnia równego (der Positiv).

 • schön – schöner – ładniej
 • schnell – schneller – szybciej
 • positiv – positiver – pozytywniej
 • früh – früher – wcześniej
 • wenig – weniger – mniej

W porównaniach używamy spójnika als (niż)

Sie ist schneller als ich. – Jest szybsza niż ja.

Er denkt positiver als mein Bruder. – Myśli bardziej pozytywnie niż mój brat.

Ich esse weniger als meine Freundin. – Jem mniej niż moja przyjaciółka.

Stopniowanie przysłówków niemieckich – Stopień najwyższy (der Superlativ)

Stopniowanie przysłówków niemieckich w stopniu najwyższym jest trochę trudniejsze niż w stopniu wyższym, ponieważ oprócz końcówki -sten lub -esten musimy również dodać przyimek am przed przysłówkiem.

 • schön – am schönsten
 • dunkel – am dunkelsten
 • schnell – am schnellsten

W porównaniach dodajemy po przysłówku w stopniu najwyższym przyimek von oraz celownik (Dativ).

Mein Hund ist am schönsten von allen Tieren.

Tom Hanks ist am attraktivsten von allen Schauspielern.

Eliud Kipchoge läuft am schnellsten von allen Marathonläufern.

Stopień najwyższy przysłówków z końcówką -esten

Stopień najwyższy przysłówków możemy utworzyć dodając na początku przyimek am oraz końcówkę -esten, jeżeli:

 1. Przysłówek zakończony jest na:
  • -d (wild – dziko) – am wildesten
  • -t (laut – głośno) – am lautesten
  • -tz (spitz – uszczypliwie, ostro) – am spitzesten
  • -z (stolz – dumnie) – am stolzesten
  • -sch (hübsch – ładnie) – am hübschesten
  • (heiß – gorąco) – am heißesten
  • samogłoskę (leise – cicho) – am leisesten

Wyjątkiem są przysłówki niemieckie:

 • groß – am größten
 • Zakończone na:
  • -isch (frisch – am frischsten) – świeży
 • W formie imiesłowu czasu teraźniejszego (Partizip Präsens: bezokolicznik + -d):
  • bedeutend – am bedeutendsten – znaczący
 1. Przysłówek utworzony od imiesłowu czasu przeszłego (Partizip Perfekt/Partizip II) czasowników słabych:
  • vertrautam vertrautesten
  • zerstörtam zerstörtesten

Stopień najwyższy przysłówków z przedrostkiem “aufs”

Trzecią formą stopnia najwyższego przysłówków niemieckich jest konstrukcja zaczynająca się od przyimka aufs oraz końcówki -ste. Jest ona jednak rzadko stosowana. Ponadto nie tworzy ona porównań ze spójnikiem von, lecz jest najwyższym stopniem przysłówka i występuje samodzielnie.

 • schön – aufs schönste
 • gut – aufs beste
 • freundlich – aufs freundlichste

Stopień najwyższy bez przyimka z końcówką “-s”

Czwartą formą przysłówka w stopniu najwyższym jest przysłówek niemiecki w stopniu najwyższym (der Superlativ) bez przyimka. Dodatkowo przysłówek ten zakończony jest na spółgłoskę -s. Ponadto znaczenie takich przysłówków jest inne niż podobnych do nich przysłówków w stopniu najwyższym.

 • bestens – najlepiej, wyśmienicie, serdecznie
 • höchstens – co najwyżej, maksymalnie
 • meistens – zazwyczaj, przeważnie
 • mindestens – przynajmniej, co najmniej
 • wenigstens – przynajmniej, co najmniej

Wie geht es dir? – Bestens. (Jak się masz? – Wyśmienicie, wspaniale)

Die Ferienwohnung ist bestens ausgestattet. (Ta kwatera jest wspaniale wyposażona)

Geimpfte und Genesene dürfen sich höchstens zu zehnt treffen. (Zaszczepieni oraz ozdrowieńcy mogą się spotkać w grupach maksymalnie dziesięcioosobowych.)

Der Anteil der Geimpften mit mindestens einer Impfung liegt bei 74,2 Prozent. (Liczba osób zaszczepionych przynajmniej jedną dawką wynosi 74,2 %)

Powyższe przysłówki, podobnie jak przysłówki w stopniu najwyższym z przyimkiem aufs, również nie tworzą porównań, lecz oznaczają absolutnie najwyższy, stopień przysłówka (der Elativ).

Stopniowanie przysłówków niemieckich – Formy nieregularne

Niektóre przysłówki niemieckie stopniujemy nieregularnie, to znaczy w każdym stopniu jest inna forma przysłówka, której trzeba nauczyć się na pamięć.

 • gut – besser – am besten (dobrze)
 • hoch – höher – am höchsten (wysoko)
 • nah – näher – am nächsten (blisko)

Wśród nieregularnych przysłówków odprzymiotnikowych znajdują się również przysłówki, które nie występują w formie przymiotników. Należą do nich:

 • bald – eher – am ehesten (wkrótce)
 • gern – lieber – am liebsten (chętnie)
 • viel – mehr – am meisten (dużo)
 • oft – öfter (häufiger) – am häufigsten (często)
 • wenig – minder – am mindesten (mało)
 • wenig – weniger – am wenigsten (mało)

Przysłówek oft w stopniu wyższym ma dwie formy, regularną i nieregularną. Natomiast w stopniu najwyższym tylko regularną.

Przysłówek wenig stopniujemy w sposób regularny lub nieregularny, jednak częściej używane są formy weniger – am wenigsten.

Przysłówki jednosylabowe z samogłoskami a, o, u – STOPNIOWANIE

Przysłówki jednosylabowe z samogłoskami a, o, u w stopniu wyższym i najwyższym otrzymują przegłos. Ich liczba jest ograniczona. Ponadto nie wszystkie przysłówki jednosylabowe stopniujemy dodając przegłos, dlatego też warto nauczyć się ich na pamięć.

 • arm – ärmer – am ärmsten – biednie
 • alt – älter – am ältesten – staro
 • dumm – dümmer – am dümmsten – głupio
 • gesund – gesünder – am gesündesten – zdrowo
 • hart – härter – am härtesten – twardo, mocno
 • kalt – kälter – am kältesten – zimno
 • klug – klüger – am klügsten – mądrze
 • kurz – kürzer – am kürzesten – krótko
 • scharf- schärfer – am schärfsten – ostro
 • schwach – schwächer – am schwächsten – słabo
 • stark – stärker – am stärksten – mocno
 • warm – wärmer – am wärmsten – ciepło

Konstrukcje orzecznikowe – Sie ist begabt

Konstrukcje orzecznikowe to formy złożone, które składają się z orzeczenia – czasownika sein, werden, bleiben – oraz drugiej nierozłącznej części, orzecznika. Mogą nim być rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki lub wyrażenia przyimkowe. Wszystkie z nich występują na końcu pojedynczego zdania.

Orzecznik – Das Prädikativ

Orzeczniki (das Prädikativ) w formie przymiotnika przypominają przysłówki, dlatego też często są z nimi mylone. Jednak nie odmieniają się one przez przypadki jak inne przymiotniki, lecz mogą być jedynie stopniowane jak przysłówki omawiane w dzisiejszym wpisie.

Dodatkową i najważniejszą cechą tych orzeczników przymiotnikowych, która odróżnia je od przysłówków, jest to, że określają one podmiot (das Subjektsprädikativ) lub dopełnienie (Objektsprädikativ). Orzeczniki określające dopełnienie łączą się z czasownikami takimi jak finden, halten für, nennen, bezeichnen als.

Konstrukcje orzecznikowe w języku niemieckim – Przykładowe zdania

Das Zelt ist trocken. – Namiot jest suchy.

Das Haus ist höher als mein Haus. – Ten dom jest wyższy niż mój dom.

Der Pullover ist am wärmsten von allen meinen Pullovern. – Ten sweter jest najcieplejszy ze wszystkich moich swetrów.

Ich färbe meine Haare dunkler. – Farbuję włosy na ciemniejszy kolor.

Meine Haut wird dunkler im Sommer. – Moja skóra robi się ciemniejsza latem.

Ich finde ihn freundlicher als seine Schwester. – Uważam, że on jest bardziej miły niż jego siostra.

Ich halte das für möglich. – Uważam, że to jest możliwe.

Orzecznik określający podmiot

Orzecznik określający podmiot w konstrukcjach orzecznikowych łączy się z czasownikami:

 • sein
 • werden
 • bleiben

Orzeczniki przymiotnikowe w powyższych zdaniach z czasownikiem sein opisują podmiot (das Zelt, das Haus, der Pullover) i mogą zostać zamienione na przydawkę, przymiotnik występujący przed rzeczownikiem.

 • das trockene Zelt – suchy namiot
 • das höhere Haus – wyższy dom
 • der wärmste Pullover – cieplejszy sweter

Orzecznik określający dopełnienie

W przykładowych zdaniach z czasownikami färben, finden, halten für powyżej orzecznik odnosi się do dopełnienia w bierniku (meine Haare, ihn, das). Można opisać to dopełnienie przekształcając zdanie pojedyncze na zdanie podrzędnie złożone lub dwa pojedyncze zdania. Wówczas orzecznik przymiotnikowy określa podmiot (meine Haare, er, das). Natomiast zamiast czasowników färben, finden, halten für pojawia się czasownik sein.

Ich färbe meine Haare. Meine Haare werden dunkler. – Farbuję włosy. Moje włosy będą ciemniejsze.

Ich finde, dass er freundlicher als seine Schwester ist. – Uważam, że on jest bardziej miły niż jego siostra.

Ich denke, dass das möglich ist. – Myślę, że to jest możliwe.

Wszystkie powyższe orzeczniki przymiotnikowe mają identyczne formy jak poznane dzisiaj przysłówki. Są one jednak przymiotnikami. Łączy je z przysłówkami jedynie możliwość stopniowania ich w identyczny sposób jak przysłówki.

Neujahrsvorsätze – Postanowienia noworoczne – Jak je zrealizować?

Znasz już wszystkie możliwe formy przysłówków niemieckich oraz ich stopniowanie. Potrafisz również odróżnić przysłówek od nieodmienionego przymiotnika, orzecznika na końcu zdania. Najwyższy czas na kilka ćwiczeń.

Dzisiejszy wpis dotyczy postanowień noworocznych, dlatego też w pierwszym ćwiczeniu poznasz sposoby, które pomogą Ci zrealizować Twoje plany. Dodatkowo poćwiczysz stopniowanie przysłówków niemieckich.

Zadaj sobie cztery pytania:

 1. Was möchte ich erreichen? – Co chciałabym osiągnąć?
 2. Warum will ich das erreichen? – Dlaczego chcę to osiągnąć?
 3. Wie realisiere ich meinen Plan? – Jak zrealizuję mój plan?
 4. Wann realisiere ich ihn? – Kiedy go zrealizuję?

Stopniowanie przysłówków niemieckich – ĆWICZENIA

Ich will mich gesünder ernähren – Mein Ziel

Moje odpowiedź na pytanie: Was möchte ich erreichen? brzmi: Ich will mich gesünder ernähren (Chcę się zdrowiej odżywiać).

Warum will ich das erreichen?

Odpowiedz na pytanie: Warum will ich das erreichen? uzupełniając w poniższych zdaniach przysłówek w stopniu wyższym. W nawiasie podany jest przysłówek w stopniu równym.

Warto każdą odpowiedź zacząć od stanowczego: Ich will (Chcę). W ten sposób podkreślisz, że zdecydowanie chcesz osiągnąć Twój cel.

 1. (gut) Ich will mich … fühlen. – Chce się lepiej czuć.
 2. (schlank; selbstsicher) Ich will … und … sein. – Chcę być szczuplejsza i pewniejsza sibie.
 3. (schnell;effektiv) Ich will … und … lernen. – Chcę szybciej i bardziej efektywniej się uczyć.
 4. (lang) Ich will … leben. – Chcę dłużej żyć.
 5. (gesund) Ich will … sein. – Chcę być zdrowsza.

Wie realisiere ich meinen Plan?

Kolejne pytanie brzmi: Wie realisiere ich meinen Plan? Odpowiedz na nie uzupełniając moje propozycje odpowiedzi stopniem wyższym wyrazu podanego w nawiasie.

Odpowiadaj na to pytanie zawsze w czasie teraźniejszym. W ten sposób poczujesz, że proces zmiany na lepsze już trwa, a nie zacznie się kiedyś w bliższej lub dalszej przyszłości 🙂

 1. (viel) Ich esse … Obst und Gemüse. – Jem więcej owoców i warzyw.
 2. (wenig) Ich trinke … Kaffee. – Piję mniej kawy.
 3. (oft) Ich koche … zu Hause. – Gotuję częściej w domu.
 4. (wenig) Ich kaufe … Lebensmittel. – Kupuję mniej produktów spożywczych.
 5. (regelmäßig) Ich esse … – Jem bardziej regularnie.

Wann realisiere ich meinen Plan?

Ostatnie pytanie to: Wann realisiere ich meinen Plan?

Moja odpowiedź brzmi: Jetzt (teraz). A Twoja? Mam nadzieję, że nie jest to: Morgen (jutro). Bo jutro może nigdy nie nadejść…

Powodzenia w realizacji Twoich celów noworocznych i oczywiście nauce języka niemieckiego!

Pozdrawiam ciepło!

Dorota

Ciekawe strony:

Ideen und Tipps für Ihr neues Jahr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*